Lördagen den 2 december 2023

Stadgar

STADGAR FÖR FLISERYDS SOCKENS SAMHÄLLSFÖRENING.

§  1. Föreningen skall värna om och verka för fliserydsbygdens utveckling och en trivsam och aktiverande miljö.

§  2. Föreningen är helt opolitisk.

§  3. Föreningen skall ha till ändamål att inom Fliseryds gamla socken främja alla åldersgruppers intressen.

§  4. Medlem av föreningen kan endast den bli, som är bosatt inom föreningens verksamhetsområde. Inträde vinnes genom att erlägga den av föreningen vid varje årsmöte beslutade årsavgifen.

§  5. Föreningen håller årsmöte under februari månad. Därutöver ordnas möten 2:a, 3:e och 4:e kvartalen.

§  6. Kallelse till alla möten skall ske senast en vecka före detsamma genom anslag och annonsering i Kommunkollen.

§  7. Styrelsen skall väljas vid ordinarie årsmöte och skall bestå av ordf., sekreterare, kassör samt ytterligare minst sex ledamöter och tre suppleanter. Dessutom utser årsmötet två revisorer jämte två suppleanter.

§  8. Motioner, som önskas behandlade vid föreningens årsmöte, skall vara inkomna till ordföranden senast den 15 januari. Val och omröstning avgöres genom öppen omröstning om ej annat beslutas av årsmötet, och med enkel majoritet.

§  9. Medlem som önskar, att föreningen skall upptaga visst ärende till behandling och utredning, skall skriftligen göra framställning härom till ordföranden.

§ 10. Efter framställning till styrelsen kan föreningsstadgarna ändras vid nästkommande årsmöte.

§ 11. Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

§ 12. Föreligger skäl för att föreningen skall upplösas, skall framställning härom göras inför kommande årsmöte. Upplösning av föreningen kan ske, om två efter varandra följande årsmöte är eniga om detta. Årsmötet äger rätt att besluta om föreningens tillgångar i föreliggande fall.